0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ACT – Monitoring równości płci (GEAM)

W tej ankiecie jest 61 pytań.

 

Tytuł badania: Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT)/ Społeczności Praktyków dla Przyśpieszenia Równości Płci i Zmiany Instytucjonalnej w Badaniach i Innowacji w Europie​ (ACT)

Organizacja finansująca: Komisja Europejska, H2020. Umowa w sprawie przyznania dotacji nr 788204.

Główny badacz: Dr. Jörg Müller, Program badań dotyczących płci i ICT (IN3 – Universitat Oberta de Catalunya). E-mail: jmuller@uoc.edu Telefon: +34 93 450 5260

Administrator ankiety: [Imię i nazwisko, organizacja, adres e-mail]

 

1. Cel badania

Niniejsze badanie stanowi część projektu ACT (Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe), finansowanego w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie równości płci w organizacjach prowadzących i finansujących badania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. ACT promuje tworzenie Społeczności praktyków (CoP – Communities of Practice) jako czynników rozwoju działań na rzecz równości płci oraz wspiera je poprzez usprawnianie infrastruktury i dostarczanie nowych narzędzi do dzielenia się wiedzą i współpracy w trzech dziedzinach: rozwoju kariery naukowej, podejmowania decyzji w organizacjach naukowo-badawczych oraz włączania wymiaru płci do badań i programów nauczania w szkolnictwie wyższym. Projekt rozpoczął się w 2018 roku i będzie realizowany do 2021 roku.

Rezultaty ankiety internetowej będą wykorzystane do monitorowania i oceny instytucji, które uczestniczą w Społecznościach praktyków wspieranych przez ACT w zakresie postępów w rozwoju równości płci i wdrażania planów równości płci. Wyniki ankiety umożliwią także gromadzenie wysokiej jakości porównywalnych danych pochodzących z wielu instytucji badawczych (RPO) i organizacji finansujących badania naukowe (RFO) w Europie.


2. Uczestniczący w badaniu

Niniejsze badanie skierowane jest do pracowników i pracownic instytucji (uniwersytetów, ośrodków badawczych i organizacji finansujących badania naukowe), które uczestniczą w Społecznościach praktyków (CoP) wspieranych przez ACT. Zaproszono Pana/Panią do udziału w tej ankiecie, dlatego iż instytucja lub organizacja, w której Pani pracuje jest członkiem Społeczności praktyków wspieraną przez projekt ACT. Zaproszenie jest wysyłane pocztą elektroniczną na adres instytucjonalny i zawiera link do ankiety.

 

3. Procedura

Ankieta składa się z kilku części odnoszących się do różnych tematów. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na możliwie jak najwięcej pytań. Odpowiedzi są zapisywane automatycznie po każdym kliknięciu przycisku „Dalej” znajdującym się na dole każdej strony kwestionariusza ankiety. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. W przypadku zmiany zdania co do odpowiedzi udzielonych w ankiecie należy kliknąć „Zakończ i wyczyść ankietę” (również na górze każdej strony) w celu usunięcia wszystkich danych. Można to zrobić w dowolnym momencie przed kliknięciem przycisku „Prześlij” znajdującego się na ostatniej stronie ankiety. 

 

4. Poufność

Kwestionariusz wypełniają anonimowo osoby pracujące w instytucjach/organizacjach należących do Społeczności praktyków ACT. Poufność Państwa odpowiedzi będzie zawsze chroniona. Ankieta internetowa jest ulokowana na prywatnym wirtualnym serwerze zarządzanym przez CDmon w Spanish Data Center, zakontraktowanym przez Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). 

Wszystkie dane, które mogą być potencjalnie wykorzystane do pośredniej identyfikacji użytkownika (np. zajmowane stanowisko, nazwa organizacji), zostaną poddane pseudoanonimizacji po zakończeniu ankiety; analiza danych będzie działać z pseudoanonimizowanym zbiorem danych. Pseudoanonimizacja oznacza zastąpienie kodem lub numerem w zbiorze danych tych informacji, które mogą pozwolić na pośrednią identyfikację danej osoby.

Aktualna ankieta wykorzystuje tryb [anonimowa odpowiedź | anonimowa odpowiedź z możliwością śledzenia | anonimowa odpowiedź z bazą danych uczestników].

 

[Tryb „Anonimowej odpowiedzi” oznacza, że dla tego konkretnego badania, które prowadzone jest przez daną instytucję/organizację, system (platforma ACT Limesurvey) jest skonfigurowany w taki sposób, aby nie przechowywać żadnych meta-informacji, które mogłyby być potencjalnie wykorzystane do powiązania danych z sondażu z Państwa osobą, w tym adres IP użytego komputera, data i godzina zgłoszenia lub adres URL. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie. Można „Zakończyć i wyczyścić” swoje odpowiedzi w dowolnym momencie przed przesłaniem ankiety, klikając odpowiedni przycisk na górze dowolnej strony. Po zakończeniu ankiety i kliknięciu przycisku „Prześlij” na jej końcu, nie jest możliwe usuwanie danych ani zawnioskowanie o ich usunięcie przez administratora ankiety. Nie możemy zidentyfikować Państwa wpisu w zbiorze danych zawierających wszystkie odpowiedzi. Przesłane odpowiedzi są anonimowe, ponieważ w tabeli wyników nie jest zapisany żaden osobisty identyfikator osoby wypełniającej ankietę.]

[Tryb „Anonimowej odpowiedzi ze śledzeniem” oznacza, że dla tego konkretnego badania, które prowadzone jest przez daną instytucję/organizację, system (platforma ACT Limesurvey) jest skonfigurowany w taki sposób, że używa losowego identyfikatora (zwanego również „tokenem”) do śledzenia Państwa przesłanej ankiety. Przy każdym przesłaniu przechowujemy również następujące meta-dane: Adres IP użytego komputera, data i godzina przesłania oraz adres URL. 

Można poprosić o usunięcie przesłanej ankiety, wysyłając wiadomość e-mail do jej administratora, podając adres IP, datę i godzinę przesłania ankiety. Jeśli na podstawie podanych informacji będzie można zidentyfikować przesłaną ankietę, będzie mogła być usunięta. Przesłane odpowiedzi są anonimowe, ponieważ w tabeli wyników nie jest zapisany żaden osobisty identyfikator osoby wypełniającej.] 

[Tryb „Anonimowa odpowiedź z tabelą uczestników” oznacza, że dla tego konkretnego badania, które prowadzone jest przez daną instytucję/organizację, używamy wewnętrznej bazy danych LimeSurvey zawierającej nazwy uczestników i e-maile w celu personalizacji zaproszeń i przypomnień oraz śledzenia wskaźników odpowiedzi. Przy każdym przesłaniu przechowujemy również następujące meta-dane: Adres IP użytego komputera, data i godzina przesłania oraz adres URL. 

Można przerwać i wznowić przesyłanie w dowolnym momencie – bez konieczności ręcznego klikania przycisku „Wznów później” na górze dowolnej strony. Można również „Zakończyć i wyczyścić” swoje odpowiedzi w dowolnym momencie, w tym również po przesłaniu ankiety, używając spersonalizowanego linku do ankiety oraz kliknięciu przycisku „Zakończ i wyczyść” na górze dowolnej strony. Po zakończeniu i przesłaniu ankiety, można poprosić o jej usunięcie ze zbioru danych wyników, wysyłając wiadomość e-mail do administratora ankiety lub pisząc do Pana Jörga Müllera jmuller@uoc.edu; adres e-mail, z którego wysłano wniosek, musi być zgodny z wpisem w naszej bazie danych uczestników. W żadnym wypadku dane osobowe (e-mail i nazwisko) przechowywane w bazie danych uczestników nie będą łączone/przechowywane w bazie danych uczestników z końcowym zbiorem danych zawierającym przesłane odpowiedzi. Przesłane odpowiedzi są anonimowe, ponieważ w tabeli wyników nie jest zapisany żaden osobisty identyfikator osoby wypełniającej.] 

Administracyjny dostęp do aktualnego badania, które prowadzone jest przez Pana/Pani instytucję/organizację, a tym samym danych w formie niezagregowanej, jest przyznawany następującym członkom Konsorcjum ACT: 

• Administrator ankiety: [Imię i nazwisko, organizacja, adres e-mail]
• Administrator ACT Limesurvey: Ricard Solans, Universitat Oberta de Catalunya, rsolansp@uoc.edu
• Koordynator ACT Jörg Müller, Universitat Oberta de Catalunya, jmuller@uoc.edu 

Platforma internetowa jest również certyfikowana bezpiecznymi protokołami (SSL), które zapewniają mechanizmy szyfrowania umożliwiające bezpieczną transmisję danych w sieci. 

Państwa dane osobowe będą traktowane zgodnie z polityką prywatności projektu ACT, do której można uzyskać dostęp ze strony internetowej projektu ACT (https://act-on-gender.eu/privacy). Z prawa dostępu do danych, ich modyfikacji, sprzeciwu do przetwarzania i usunięcia danych można skorzystać, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem fuoc_pd@uoc.edu. Prawa te są chronione na mocy europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO 2016/679) oraz hiszpańskiej ustawy organicznej 15/1999 o ochronie danych osobowych z dnia 13 grudnia 1999 r.

5. Rozpowszechnianie wyników

Wyniki tego badania są częścią projektu europejskiego. Wyniki mogą zostać wykorzystane do prezentacji konferencyjnych i publikacji w czasopismach naukowych i/lub w rozdziałach książek. ACT bierze udział w pilotażowym projekcie Komisji Europejskiej w zakresie danych badawczych (Research Data Pilot) (Horyzont 2020). Oznacza to konieczność zastosowania zasady FAIR (możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne i możliwe do ponownego wykorzystania), w odniesieniu do danych badawczych udostępnianych publicznie oraz udostępnianych innym badaczom w repozytoriach danych. Wszelkie rozpowszechnianie wyników badań będzie zgodne z wymogami ram prawnych UE dotyczących prywatności, ochrony danych i bezpieczeństwa danych osobowych. Ze względu na potencjalnie wrażliwy charakter danych zgromadzonych w ramach tego badania, wszelkie uzyskane zbiory danych końcowych nie będą udostępniane publicznie; dane i wyniki mogą być publikowane wyłącznie w formacie zagregowanym. 

6. Informacja zwrotna

Na życzenie można otrzymać elektroniczną kopię każdej publikacji powstałej w wyniku badań przeprowadzonych w ramach projektu ACT. W tym celu prosimy o przesłanie maila na adres 
info@act-on-gender.eu.


7. Skargi

Wszelkie skargi dotyczące aspektów etycznych niniejszego badania należy kierować na adres e-mail Komisji Etyki uniwersytetu Fundació Universitat Oberta de Catalunya (comite_etica@uoc.edu). 


8. Dalszy kontakt w przypadku pytań

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego projektu prosimy o kontakt z Panem Jörgiem Mülllerem, głównym badaczem, pod numerem telefonu (+34) 93 450 5260 lub adresem e-mail: jmuller@uoc.edu.