0%
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Průzkum obsahuje 61 otázek.

 
Název studie: Community of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT) (Společenství pro urychlení rovnosti žen a mužů a institucionální změny ve výzkumu a inovacích v Evropě)

Financující organizace: Evropská komise, H2020. Grantová dohoda č. 788204

Hlavní řešitel: Jörg Müller, Výzkumný program Gender a ICT (IN3 - Universitat Oberta de Catalunya). E-mail: jmuller@uoc.edu Tel: +34 93 450 5260

Správce průzkumu: [jméno, organizace a e-mailová adresa]

 

1. Účel studie

Tato studie je součástí projektu ACT (Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe), projektu financovaného z H2020, který usiluje o prosazování rovnosti žen a mužů ve výzkumných institucích a organizacích financujících výzkum v Evropském výzkumném prostoru. ACT podporuje vytváření společenství praxe (Communities of Practice - CoP) jako činitelů pro rozvoj opatření v oblasti rovnosti žen a mužů a podporuje je tím, že usnadňuje fungování infrastruktur a poskytuje nové nástroje pro sdílení znalostí a spolupráci ve třech oblastech: kariérní postup, rozhodování a začlenění genderového rozměru do obsahu výzkumu a do osnov vysokoškolského vzdělávání. Projekt bude probíhat tři roky, od roku 2018 do roku 2021.

Tento online průzkum bude sloužit k monitorování a hodnocení institucí, které se účastní společenství praxe podporovaných ACT, z hlediska jejich pokroku v oblasti rozvoje rovnosti žen a mužů a provádění plánů rovnosti žen a mužů. Výsledky budou rovněž použity pro shromažďování vysoce kvalitních a srovnatelných údajů napříč organizacemi provádějícími výzkum (RPO) a organizacemi financujícími výzkum (RFO) a mohou být kombinovány s výsledky podobných průzkumů z různých organizací.

 

2. Kdo se účastní studie

Tento průzkum je určen zaměstnancům institucí (univerzit, výzkumných center a organizací financujících výzkum), které se účastní společenství praxe (CoP) podporovaných ACT. Byli jste osloveni, abyste se zúčastnili tohoto průzkumu, protože jste členy jedné z institucí, které jsou součástí ACT Communities of Practice. Pozvánka je zaslána e-mailem na vaši instituci s odkazem na průzkum.. 

 

3. Postup

Průzkum se skládá z několika částí, z nichž každá se týká jiného tématu. Prosíme vás, abyste odpověděli na co nejvíce otázek. Odpovědi se automaticky uloží pokaždé, když v rozhraní online průzkumu kliknete na "Další". Průzkum můžete kdykoli přerušit kliknutím na tlačítko "Pokračovat později" v horní části každé stránky průzkumu a vrátit se k němu později pro závěrečné odeslání. Pokud si vyplnění dotazníku rozmyslíte a budete chtít své údaje vymazat, můžete kdykoli před stisknutím tlačítka "Odeslat", které se nachází na poslední stránce dotazníku, kliknout na "Ukončit a vymazat dotazník" (rovněž v horní části každé stránky).

 

4. Důvěrnost údajů

Tento dotazník budou anonymně vyplňovat osoby, které patří k členským institucím ACT Communities of Practice. Údaje, které nám svěříte, budou vždy chráněny. Online dotazník je umístěn na soukromém virtuálním serveru spravovaném společností CDmon ve španělském datovém centru, které je smluvně zajištěno společností Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Všechny údaje, které by mohly být potenciálně použity k vaší nepřímé identifikaci (např. profesní pozice, název vaší organizace), budou po dokončení průzkumu pseudoanonymizovány; analýza dat bude pracovat s pseudoanonymizovaným souborem dat. 

Tento průzkum používá režim [anonymní odpověď | anonymní odpověď se sledováním | anonymní odpověď s databází účastníků].

 

["Anonymizovaná odpověď" znamená, že pro tento konkrétní případ průzkumu je systém (platforma ACT Limesurvey) nakonfigurován tak, aby neukládal žádné metainformace, které by mohly být potenciálně použity ke spojení vašeho příspěvku s vaší osobou, včetně IP adresy použitého počítače, data a času vašeho příspěvku nebo odkazu na URL.  Přesto můžete průzkum kdykoli pozastavit kliknutím na tlačítko "Pokračovat později" v horní části každé stránky průzkumu a vrátit se později k finálnímu odeslání. Odeslání můžete kdykoli před konečným odesláním "Ukončit a vymazat" kliknutím na tlačítko korespondence v horní části každé stránky. Jakmile dokončíte odevzdání stisknutím tlačítka "Odeslat" na konci průzkumu, nemůžete již své údaje vymazat, ani nemůžete požádat správce průzkumu o jejich vymazání. Váš záznam nemůžeme identifikovat v celkovém souboru dat obsahujícím všechny odpovědi. Vaše předložené údaje jsou anonymní, protože v tabulce výsledků není s vaším záznamem uložen žádný osobní identifikátor..]

["Anonymizovaná odpověď se sledováním" znamená, že pro tuto konkrétní instanci průzkumu je systém (platforma ACT Limesurvey) nakonfigurován tak, že používá náhodný identifikátor (nazývaný také "token"), aby sledoval vaše podání. S každým odevzdáním ukládáme také následující metainformace: IP adresu použitého počítače, datum a čas odeslání a odkaz na URL. Odesílání můžete kdykoli přerušit a pokračovat v něm - aniž byste museli ručně kliknout na tlačítko "Pokračovat později" v horní části kterékoli stránky. Odesílání můžete také kdykoli před konečným odesláním "ukončit a vymazat" kliknutím na příslušné tlačítko v horní části kterékoli stránky. Jakmile své podání dokončíte kliknutím na tlačítko " Odeslat" na poslední stránce dotazníku, nelze již podání smazat. O vymazání svého podání můžete požádat napsáním e-mailu správci průzkumu, v němž uvedete IP adresu, datum a čas svého podání. Pokud lze na základě těchto informací váš příspěvek jednoznačně identifikovat, může být vymazán. Váš příspěvek je anonymní, jelikož v tabulce výsledků není spolu s vaším příspěvkem uložen žádný osobní identifikátor.]

["Anonymizovaná odpověď s tabulkou účastníků" znamená, že pro tuto konkrétní instanci průzkumu používáme interní databázi LimeSurvey obsahující jména a e-maily účastníků, abychom mohli personalizovat pozvánky a připomenutí a také sledovat míru odpovědí. Ke každému odeslání ukládáme také následující metainformace: IP adresu použitého počítače, datum a čas odeslání a odkaz na URL.  Odesílání můžete kdykoli přerušit a pokračovat v něm - aniž byste museli ručně kliknout na tlačítko "Pokračovat později" v horní části kterékoli stránky. Odesílání můžete také kdykoli "ukončit a vymazat", a to i po konečném odeslání, a to pomocí personalizovaného odkazu na průzkum, který vám byl zaslán, a kliknutím na tlačítko "Ukončit a vymazat" v horní části kterékoli stránky. Po dokončení průzkumu můžete požádat o vymazání svého podání ze souboru výsledků napsáním e-mailu správci průzkumu [zde vložte jméno a e-mail]; e-mailová adresa, ze které je žádost zasílána, musí odpovídat záznamu v naší databázi účastníků. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) uložené v databázi účastníků nebudou v žádném případě propojeny/uloženy do konečného souboru údajů o výsledcích obsahujícího podání v průzkumu. Vaše podání je anonymní, jelikož s vaším záznamem v tabulce výsledků není uložen žádný osobní identifikátor.] 

 

Administrativní přístup k aktuální instanci průzkumu, a tedy k údajům v neagregované podobě, mají tito členové konsorcia ACT: 

 

•    Správce průzkumu: [vyplňte jméno, organizaci a e-mail]
•    Správce průzkumu ACT Limesurvey: Ricard Solans, Universitat Oberta de Catalunya, rsolansp@uoc.edu
•    Koordinátor ACT Jörg Müller, Universitat Oberta de Catalunya, jmuller@uoc.edu

 

Webová platforma je také certifikována bezpečnými protokoly (SSL), které zajišťují šifrovací mechanismy umožňující bezpečný přenos dat po síti. 

S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů projektu ACT, které jsou k dispozici na webových stránkách projektu ACT (https://act-on-gender.eu/privacy). Svá práva na přístup k údajům, jejich úpravu, námitky a zrušení můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete e-mailem na adrese fuoc_pd@uoc.edu, a to v případě, že tento průzkum byl proveden v režimu "Anonymizovaná odpověď s tabulkou účastníků". Tato práva jsou chráněna evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR 2016/679) a španělským organickým zákonem 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv.

 

5. Šíření poznatků

Výsledky této studie jsou součástí evropského projektu. Zjištění mohou být použita pro konferenční prezentace a publikace v akademických časopisech a/nebo kapitoly v knihách. ACT se účastní pilotního projektu Evropské komise (Horizont 2020) zaměřeného na otevřená výzkumná data (ORD pilot). To znamená zpřístupnit výzkumná data FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable) veřejnosti a dalším výzkumníkům prostřednictvím repozitářů s otevřeným přístupem. Veškeré šíření výsledků výzkumu se bude řídit požadavky právního rámce EU pro ochranu soukromí, údajů a zabezpečení osobních údajů. Vzhledem k potenciálně citlivé povaze údajů shromážděných v rámci tohoto průzkumu nebudou veškeré výsledné konečné soubory údajů zveřejněny; údaje a zjištění mohou být zveřejněny pouze v agregované podobě.

 

6. Zpětná vazba

Pokud si to přejete, můžete obdržet elektronickou kopii všech publikací, které jsou výsledkem výzkumu prováděného v rámci projektu ACT. Případné žádosti zasílejte e-mailem na adresu info@act-on-gender.eu.

 

7. Stížnosti

Případné stížnosti týkající se etických aspektů této studie zasílejte na e-mail etické komise Fundació Universitat Oberta de Catalunya (comite_etica@uoc.edu).   8. Kontaktní osoba v případě dotazů V případě jakýchkoli dotazů k tomuto projektu se obraťte na koordinátora projektu ACT Jörga Müllera na telefonním čísle (+34) 93 450 5260 nebo na e-mail: jmuller@uoc.edu.